ART OF SILK ROAD 2003


President of the Kyrgyz Republic AKAEV Askar
Director - General of UNESCO MATSUURA Koichiro


LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD


Lifetime achievement award
Artist Aktan Arym Kubat (ABDYKALYKOV)
Artist MOLDOBASANOV Kalyi
Artist SADYKOV Turgunbai

ART OF SILK ROAD 2003 TROPHY AND MONUMENT

ARTISTS INDEX

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Afkhami Marjaneh 18

Akmatova Gulmira 20

Amankulov Shaarbek 22

Babajanov Sabitjan 24

Boycow Evgeni 26

Boycowa Galina 28

Bukharmetov Rifkat 30

Chalanov Ishenbek 32

Chavent Francoise and Claude 84

Davletov Kanybek 34

Faiziev Vladimir 36

Fisher Martina and Herbert 86

Gerasimov Vladimir 38

Kaimov Nurdin 40

Kopelovich Natalya 42

Kuchmuratov Iskak 44

Kunakunov Maris 46

Kyrgyz Heritage 48

Mamai Nastar 50

Mataev Jusup 52

Maturaimov Gyrgal 54

Morimoto Ryuseki 88

Moskaleva Galina 56

Munsteiner Tom and Jutta 90

Ogobaev Marat 58

Osmonaliev Saparbai 60

Rabie Sohrab 62

Rad Saeedeh 64

Salomakhin Yuri 66

Seibert-Philippen Gisela 92

Seif Guity 68

Shigaev Yuristanbek 94

Syrnev Victor 96

Tsyrendorjieva Diana 70

Tursunkulov Asan 72

Usubaliev Bekten 74

Usubaliev Taalaibek 76

Yugai Miron 78

Zhamurzaev Zhanyshbek 80

Zobel Michael 98

Àôêàìè Ìàðæàíå

Àêìàòîâà Ãóëüìèðà

Àìàíêóëîâ Øààðáåê

Áàáàäæàíîâ Ñàáèòæàí

Áîéêîâ Åâãåíèé

Áîéêîâà Ãàëèíà

Áóõàðìåòîâ Ðèôêàò

×àëàíîâ Èøåíáåê

×àâåíò Ôðàíñóà è Êëîä

Äàâëåòîâ Êàíûáåê

Ôàéçûåâ Âëàäèìèð

Ôèøåð Ìàðòèíà è Õåðáåðò

Ãåðàñèìîâ Âëàäèìèð

Êàèìîâ Íóðäèí

Êîïåëîâè÷ Íàòàëüÿ

Êó÷ìóðàòîâ Èñêàê

Êóíàêóíîâ Ìàðèñ

Êûðãûçñêîå íàñëåäèå ÎÎÆ

Ìàìàé Íàñòàð

Ìàòàåâ Æóñóï

Ìàòóðàèìîâ Æûðãàë

Ìîðèìîòî Ðþñåêè

Ìîñêàëåâà Ãàëèíà

Ìóíøòåéíåð Òîì è Æóòà

Îãîáàåâ Ìàðàò

Îñìîíàëèåâ Ñàïàðáàé

Ðàáèè Ñîõðàá

Ðàä Ñàèäå

Ñàëîìàõèí Þðèé

Çàéáåðò Ôèëèïïåí Ãþçåëü

Ñåéô Ãþòè

Øûãàåâ Þðèñòàíáåê

Ñûðíåâ Âèêòîð

Öûðåíäîðæèåâà Äèàíà

Òóðñóíêóëîâ Àñàí

Óñóáàëèåâ Áåêòåí

Óñóáàëèåâ Òààëàéáåê

Þãàé Ìèðîí

Æàìóðçàåâ Æàíûøáåê

Öîáåëü Ìèõàèë

   BACK


National Museum of Art,  Project "Art of Silk Road"

196 Baytik Baatyr street, 720000, Bishkek, Kyrgyz Republic, Tel.: 996 (312) 66-14-47

E-mail: artofsilkroad@intranet.kg, Web: http://www.artofsilkroad.com

Copyright Art of Silk Road Exhibition Organizing Committee